Adatkezelési szerződések

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

 ÁLTAL A FENNTARTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET ÉRINTŐEN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN

 

A köznevelési intézmény (továbbiakban: Intézmény) vonatkozásában kötelezettségvállalásra a fenntartó Szegedi Tankerületi Központ jogosult.

 

A szerződések előkészítését az Intézmény végzi, így jelen tájékoztatóval az Intézmény eleget kíván tenni az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 16. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. 

 

 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő neve: Szegedi Tankerületi Központ

Címe: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

Telefon: 62/795-242

E-mail: szeged@kk.gov.hu

Web site: http://kk.gov.hu/szeged

Képviselője: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató

Adatvédelmi tisztviselője: Farkas Zsolt

Adatvédelmi tisztviselő címe: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 62/795-212

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: zsolt.farkas@kk.gov.hu

 

 

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

 

 

1. Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)  kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

 

2. Az Adatkezelő a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját  kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek  (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)  jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.

 

3. Az Adatkezelő a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A szerződő partner feladata annak biztosítása, hogy kapcsolattartói az Adatkezelő részére az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.

 

4.  A személyes adatok címzettjei:

 

  • az Adatkezelő és az Intézmény adminisztratív feladatokat ellátó munkavállalói,
  • az Adatkezelő jogi referensei
  • Adatkezelő kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult továbbá könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói
  • az Adatkezelő kapcsolattartói.

 

5.  A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek számfejtés, könyvelés céljából az Adatkezelő Pénzügyi és Számviteli Osztálya munkatársai részére.

 

 

JOGOK GYAKORLÁSA, JOGORVOSLAT

 

6. Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított jogaival.

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

- hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk),

- helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk),

- törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk),

- kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),

- adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk),

- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk).

 

A kérelmet a Tankerületi Központ postacímére vagy a  szeged@kk.gov.hu e-mail címre kell benyújtani. A Tankerületi Központ a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad.

Továbbá jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat.