Érettségi eljárásrend 2020. április 28. kedd
 

Érettségi eljárásrend Tekintettel az egészségügyi veszélyhelyzetre intézményünkben eljárásrend készült az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozóan.


Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
A középszintű írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításának eljárásrendje
2020. május 4–21.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (Vizsgaszabályzat) 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Vizsgaszabályzatban foglaltak végrehajtására, a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben (Rendelet) és az EMMI középszintű érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása tárgyában megküldött tájékoztatójában (EMMI Tájékoztató), valamint az Oktatási Hivatal által az érettségi vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához kiadott útmutatókban foglaltakra tekintettel az alábbi Eljárásrendet adom ki:

 1. Általános rendelkezések
 2. A diákok és az intézmény dolgozói számára a rendkívüli helyzetben javasoljuk a hétköznapi öltözék viselését, annak érdekében, hogy azt könnyen tudják fertőtleníteni a vizsganapok között.
 3. Az intézmény a saját dolgozóin túl a középszintű vizsgára érkezők számára is biztosít személyi védőfelszerelést.
 4. A tartósan beteg, és így nagyobb kockázatnak kitett diákjaink a többiektől elkülönítve, alacsony létszámban és nagy légtérben elhelyezve kapnak lehetőséget a vizsgáikat letenni
 5. A portások és a beléptetésben segédkező pedagógusok feladatai vizsganapokon
 6. A Rendelet 2. mellékletében (I. Függelék) meghatározott vizsganapokon az iskola portáján két portás teljesít szolgálatot. Maszkot és kesztyűt viselnek, a kesztyűt alkoholos kézfertőtlenítővel rendszeresen fertőtlenítik.
 7.  A vizsga megkezdése előtt legalább két órával, de ha szükséges, korábban az egyik portás megkezdi az érkező vizsgázók sorba állítását az iskola bejárata előtt az utcán. A várakozók között legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 8. Az épület feljárói és az oldalbejárat mellett ügyeletet teljesítő pedagógusok maszkot osztanak ki azoknak a vizsgázóknak, akik ezt nem hoztak magukkal. Felhívja a vizsgázók figyelmét arra, hogy az épületben a vizsgák idején csak maszkban lehet tartózkodni, a kesztyű viselése ajánlott. A varrott maszkok vizsganapok közötti fertőtlenítésére is felhívják a figyelmet.
 9. Az épület teljes szélességében nyitott bejáratánál ügyelő pedagógusok az érkezőket az aula két oldala, a rámpa és a lépcsők felé terelik, ügyelve a távolság betartására.
 10. A tornacsarnokba beosztott vizsgázók esetébenn az csarnok oldalbejáratán juthatnak a diákok a vizsgahelyszínre.
 11. Az épületben ügyeletet teljesítő portás maszkot és kesztyűt oszt ki az érkező dolgozóknak. Gondoskodik arról, hogy maszk nélkül senki ne léphessen az épületbe.
 12. Az épület előtt ügyeletet teljesítő portás gondoskodik arról, hogy az érkezők között a legalább 1,5 méter távolságot a beléptetés során is lehessen tartani.
 13. Az épületben ügyeletet teljesítő portás és a bejáratoknál (főbejárat/tornacsarnok) ügyelő pedagógusok
 14. felhívjáka belépők figyelmét, hogy érkezéskor fertőtlenítsék a kezüket, és a benntartózkodás során is használják a portán és az épületben kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőket,
 15. eligazítjáka vizsgázókat, hogy honlapon túl az épület mely részein találják a kifüggesztett terembeosztást.
 16. A portások a folyosónfelügyelő tanárokkal együttműködve gondoskodnak arról, hogy azok a vizsgázók, akik az írásbeli vizsgájukat befejezték, haladéktalanul hagyják el az épületet. Felhívják a távozók figyelmét arra, hogy ne csoportosuljanak az épületen kívül sem.
 17. A felügyelőtanár feladatai
 18. A felügyelőtanár úgy érkezik a vizsgára, hogy a vizsga megkezdése előtt legalább egy órával el tudja foglalni a helyét a vizsgateremben. Az épületben maszkot és kesztyűt visel, a kesztyűt alkoholos kézfertőtlenítővel rendszeresen fertőtleníti.
 19. A felügyelőtanár érkezésekor az iratátadó teremben (Dr. Kovács László terem)átveszi a vizsga iratait a vezetőségtől, éskésedelem nélkül elfoglalja helyét a vizsgateremben.
 20. A felügyelőtanár gondoskodik a teremben tartózkodók között a legalább 1,5 méter távolság folyamatos fenntartásáról.
 21. A vizsgaterembe érkező diákokat az asztalokon előre elhelyezett jelekhez kell leültetni, annak érdekében, hogy a vizsgateremben tartózkodók között a legalább 1,5 méter távolság fenntartható legyen. Az ülésrend kialakításához a jeleket az intézményvezető-helyettes a technikai dolgozók segítségével előre elhelyezi az asztalokon. Ezek a későbbiekben az asztallal együtt fertőtleníthetők.
 22. A vizsgázók számára javasolt a maszkot a vizsga alatt mindvégigmagukon tartani, a helyüket elhagyni pedig kizárólag maszkban lehet. Étel és ital fogyasztásához az informatika érettségihez hasonlóan javasoljuk a vizsgaterem elhagyását. A vizsgateremben kihelyezett, az iskola által biztosított segédeszközök használata előtt és után a vizsgázók használjanak alkoholos kézfertőtlenítőt. E szabályok betartásáról a felügyelőtanár gondoskodik.
 23. A felügyelő tanár a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi
 24. a vizsgázók személyi azonosságát;
 25. azt, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket (II. Függelék)használhassák, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen;
 26. az audiotechnikai eszközök használatát igénylő vizsgák előtt (élő idegen nyelv, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret stb.) ellenőrzi az eszközök (CD-lejátszó, laptop, asztali számítógép) működőképességét.
 27. A mobiltelefonokat a felügyelő tanár a vizsgázókkal a vizsga kezdete előtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd azokat külön asztalon helyezteti el a teremben. Az okosórák esetében is hasonlóképpen jár el, amelyeket nem javaslunk elhozni a vizsgákra.
 28. A felügyelőtanár a vizsga megkezdése előtt áttekinti
 29. amennyiben valamely vizsgázó számára a vizsgadolgozat kidolgozására meghosszabbított idő áll rendelkezésre, az ebből következő teendőket;
 30. amennyiben a vizsgához külön, részletes útmutató készült a felügyelő tanárok és a rendszergazdák számára (informatika) a részletes útmutatót.
 31. A felügyelőtanár a vizsgázókat a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja az alábbiak szerint
 32. Ismerteti a koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel szükséges védő, óvó előírásokat (II. Függelék), és a vizsgázóknak szóló részletes tájékoztatót (III. Függelék)
 33. Felírja a táblára az egyes dolgozatrészek beszedésének időpontját,
 34. Felírja a táblára kijavított vizsgadolgozat megtekintésének az időpontját, és felhívja a vizsgázók figyelmét arra, hogy a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére az intézmény részletes eljárásrendet dolgoz ki, és publikálja azt a honlapon.
 35. Tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgadolgozatok kijavítására vonatkozó észrevétel megtételének lehetőségéről, és a jogorvoslati lehetőségekről.
 36. A vizsgázókkal aláíratja a tájékoztatás tudomásulvételéről szóló nyilatkozatot.
 37. A felügyelőtanár kiosztja a feladatlapokat, a borítékokat, és szükség esetén az intézmény bélyegzőjével lebélyegzett pótlapokat.
 38. A vizsgázók ülésrendjét (2.4. pont) a vizsgajegyzőkönyvön a felügyelő tanár a vizsgázók neveinek beírásával rögzíti. A borítékra és a feladatlapra a vizsgázó felírja a saját nevét, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét, valamint a vizsganap keltét.
 39. A feladatlapok kiosztását követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a munkát megkezdhetik, és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ettől az időponttól kell számítani.
 40. A vizsgahelyszínen biztosított segédeszközöket (IV. Függelék) a felügyelő tanár a vizsgázó kérésére, a szükséges időre átadja. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélgethetik.
 41. A vizsgázónak a feladatok elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
 42. A felügyelő tanárok a vizsgáról szóló vizsgajegyzőkönyvet folyamatosan vezetik a vizsga időtartama alatt.
 43. A vizsgázó csak a feladatlapon vagy a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon dolgozhat, és csakis fekete vagy kék golyóstollal. A vizsgázó rajzot ceruzával készíthet.
 44. Ha a vizsgázó jelzi, hogy a feladatlap nyomdai hibás, a felügyelőtanár a folyosó felügyelő tanár segítségével értesíti az intézményvezetőt. Az intézményvezető tartalék feladatlapot biztosít a vizsgázó számára (pl. fénymásolással). Az így kiesett idővel a vizsgaidőt meg kell növelni. Az esetről rendkívüli eseményről szóló jegyzőkönyvet kell felvenni.
 45. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.)
 46. Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel
 47. Elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát;
 48. A szabálytalanságról a folyosó felügyelő tanárt tájékoztatja, aki értesíti az intézmény vezetőjét;
 49. A szabálytalanság elkövetését az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul ki kell vizsgálni, erről jegyzőkönyv készül.
 50. A vizsgaidő lejártával– a felügyelő tanár felszólítására – a vizsgázók
 51. a piszkozatlapokat, valamint a vizsgadolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázatot/táblázatokat (pótlapok száma, egyes vizsgatárgyak esetén a beadott fájlok listája),
 52. ellenőrzik, hogy a borítékon, a feladatlapokon és a pótlapokon feltüntették-e a saját nevüket, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét és a vizsganap keltét,
 53. a vizsgadolgozatot, a pótlapokat belehelyezik a borítékba, és a helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor.
 54. A felügyelő tanár a nyitott borítékot átveszi a vizsgázótól.
 55. Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom), a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon.
 56. A felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi a pótlapok számát, és azt, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e, a vizsgadolgozat címlapján a felhasznált pótlapok számát feltüntette-e, valamint a borítékon, a feladatlapon és a pótlapokon saját nevét feltüntette-e. Az egyeztetés megtörténte után a felügyelő tanár a borítékot a vizsgázó jelenlétében leragasztja. A vizsgázó, a boríték lezárása után távozik az épületből.
 57. Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásának időpontját rá kell vezetni a vizsgajegyzőkönyvre.
 58. A vizsgajegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja.
 59. Az élő idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgán, a II. és a III. vizsgarész közötti 15 perces szünetben is egyszerre csak maximum két vizsgázó hagyhatja el a vizsgatermet. A felügyelőtanár gondoskodik arról, hogy a teremben tartózkodók a szünetben is megtartsák egymás között a legalább 1,5 méter távolságot.
 60. A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres feladatlapokat, az aláírt vizsgajegyzőkönyvet, és az írásbeli vizsga során keletkezett egyéb dokumentumokat a felügyelő tanár az iratátadó teremben átadja az intézményvezető-helyettesnek, és távozik az iskolaépületből.
 61. A folyosófelügyelő tanár feladatai
 62. A folyosófelügyelő tanár úgy érkezik a vizsgára, hogy a vizsga megkezdése előtt legalább egy órával el tudja foglalni a helyét a folyosón, a számára kijelölt épületrészben. Az épületben maszkot és kesztyűt visel, a kesztyűt alkoholos kézfertőtlenítővel rendszeresen fertőtleníti.
 63. Az írásbeli vizsga időtartama alatt gondoskodik arról, hogy a vizsga céljára elkülönített épületrészben illetéktelenek ne tartózkodjanak, illetve oda ne lépjenek be.
 64. Ha a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, akkor a folyosófelügyelő tanár megakadályozza, hogy meg nem engedett segédeszközöket vegyen igénybe, illetve azt, hogy mással érintkezésbe lépjen.
 65. Az élő idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgán, a II. és a III. vizsgarész közötti 15 perces szünetben is egyszerre maximum csak két vizsgázó hagyhatja el a vizsgatermeket. A folyosófelügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a folyosón tartózkodók a szünetben is megtartsák egymás között a legalább 1,5 méter távolságot, valamint hogy az adott mosdó befogadóképességét meghaladó számú diák egyszerre ne tartózkodhasson odabent. Szükség szerint a távolabbi, kihasználatlan mosdók felé is irányít vizsgázót.
 66. Azt követően, hogy a vizsgatermeket valamennyi vizsgázó elhagyta, a folyosófelügyelő tanár is távozik az iskolaépületből.
 67. A helyettes felügyelőtanár feladatai
 68. A helyettes úgy érkezik a vizsgára, hogy ha valamelyik felügyelő tanár nem érkezik meg, akkor a vizsga megkezdése előtt legalább egy órával el tudja foglalni a helyét a vizsgateremben, vagy a folyosón, a számára kijelölt épületrészben. Az épületben maszkot és kesztyűt visel, a kesztyűt alkoholos kézfertőtlenítővel rendszeresen fertőtleníti.
 69. A felügyelet ellátása alatt, ha helyettesítésre nincs szükség, a tanári szobában tartózkodik. Ha helyettesítésre van szükség, akkor feladatait a helyettesített pedagógus feladataira vonatkozó előírások szerint végzi.
 70. Azt követően távozik az épületből, hogy a vizsgadolgozatokat valamennyi felügyelőtanár átadta az intézményvezető-helyettesnek.
 71. A javítótanár feladatai
 72. A javítótanár a vizsgadolgozatokat a vizsgát követő 72 óra elteltével az iratátadó teremben veszi át az intézményvezető-helyettestől. Az épületben maszkot és kesztyűt visel, a kesztyűt alkoholos kézfertőtlenítővel rendszeresen fertőtleníti.
 73. A vizsgadolgozatokat a javítási és értékelési útmutatóban meghatározottak szerint kijavítja, az értékelést rávezeti a vizsgadolgozatra. A kijavított vizsgadolgozatokat a dolgozatok átvételét követő egy héten belül, de legkésőbb 2020. május 27-ig, munkanapon 9 óra és 11 óra között az iratátadó teremben átadja az intézményvezető-helyettesnek.
 74. Takarítás
 75. A vizsgaidőszak kezdete előtt, és valamennyi vizsganapon a vizsga befejezését követően fertőtlenítő takarítást kell végezni a vizsgatermekben, a vizsga alatt használt folyosórészeken, az iratátadó teremben és a mosdókban. A takarítást a gimnáziumban dolgozó és a másik intézményekből a gimnáziumba átirányított takarítók végzik a gazdasági titkár és a gondnok irányításával és ellenőrzésével.
 76. A vizsgák alatt a takarítást irányító dolgozók óránként ellenőrzik a folyosókon és a tantermekben kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítők, és a mosdókban a fertőtlenítő kézmosó, papírtörölköző, egészségügyi papír mennyiségét, szükség esetén gondoskodnak ezek pótlásáról.
 77. A fertőtlenítő takarítást végző és irányító valamennyi dolgozó az épületben maszkot és kesztyűt visel, a kesztyűt alkoholos kézfertőtlenítővel rendszeresen fertőtleníti.
 78. Jelen Eljárásrendben nem szabályozott kérdésekben a Vizsgaszabályzat, a Rendelet, EMMI Tájékoztató, az Oktatási Hivatal által az érettségi vizsgák megszervezéséhez kiadott útmutatók és az intézmény belső szabályzatai szerint kell eljárni.

Szeged, 2020. április 24.

                                                                                                                                                 Faragó Klára
                                                                                                                                            intézményvezető


I. FÜGGELÉK

A Vizsgaidőszak időrendje[1]

1.    A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

D

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

9.00

2020. május 4.

3.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

4.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

5.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

6.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia

8.00

2020. május 11.

8.

francia nyelv

francia nyelv

14.00

2020. május 11.

9.

kémia

kémia

8.00

2020. május 12.

10.

földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

11.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

12.

társadalomismeret

mozgóképkultúra és médiaismeret

14.00

2020. május 13.

13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

14.

informatika

8.00

2020. május 15.

15.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

14.00

2020. május 15.

16.

informatika

dráma

8.00

2020. május 18.

17.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

14.00

2020. május 18.

18.

fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

19.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

14.00

2020. május 19.

20.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

8.00

2020. május 20.

21.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

14.00

2020. május 20.

22.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

8.00

2020. május 21.

23.

olasz nyelv

olasz nyelv

14.00

2020. május 21.

 


 

II. FÜGGELÉK

 

A VIZSGÁK SORÁN, A KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY MIATT KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

 

A vizsgázók a vizsga helyszínére maszkban érkeznek, ügyelve arra, hogy betartsák egymás között a WHO által ajánlott 1,5 méter biztonsági távolságot. A csoportosulás nem megengedett.

 

A vizsgák során az épületben maszkot kell viselni, és egymás között betartani az 1,5 méter biztonsági távolságot. A vizsgatermekben a vizsgázók számára javasolt a maszkot a vizsga alatt mindvégig magukon tartani, és a helyüket kizárólag maszkban hagyhatják el.

 

A vizsgázók használják az épületben és a vizsgatermekben kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőket az épületbe való belépéskor, a vizsgatermekben az iskola által biztosított segédeszközök használata előtt és után, valamint szükség szerint. Védőkesztyű használata ajánlott.

 

A vizsgákat követően az épületet késedelem nélkül el kell hagyni. A vizsgázók ne csoportosuljanak az épületen kívül sem.

 

Kérünk mindenkit, hogy a vizsgák alatt maradéktalanul tartsák be a fenti védő, óvó előírásokat, és az intézmény alkalmazottainak, valamint a felügyelőtanároknak a védő, óvó előírások betartására vonatkozó utasításait.


 

III. FÜGGELÉK

 

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ[2]

 

1. A vizsgázó adatainak egyeztetése

 

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt el kell foglalnia a helyét a vizsgateremben. A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal).

 

2. A vizsga időtartama

 

Az írásbeli érettségi vizsga kezdetét azI. Függelék,időtartamát és részeit az V. Függeléktartalmazza.

Amennyiben a vizsga során több feladatlapot kell megoldani, úgy ismertetni kell az egyes feladatlapok megoldási sorrendjét és az egyes feladatlapok megoldására rendelkezésre álló időtartamot.

 

3. Íróeszközök, segédeszközök

 

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. (Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket a IV. Függeléktartalmazza.) A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni.

 

4. Az írásbeli vizsga menete

 

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.

 • A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után az előző dolgozatrész feladatlapjain ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot.
 • A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el az asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban.

 

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e.

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik az épületből.

A vizsga megszakításának következményeiről

- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.

- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

 

5. A szabálytalanságról és annak következményeiről

 

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.

 

6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről

 

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára: www.oktatas.hu

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése 2020. május 28–29-én lehetséges. A dolgozatok megtekintésére a személyes kontaktusok minimalizálása érdekében és a nagy létszámra tekintettel az intézmény külön eljárásrendet tesz közzé a honlapján (dfg-szeged.hu). Kérjük a vizsgázókat, hogy kísérjék figyelemmel az ott megjelenített információkat! A megtekintés során a vizsgázó a dolgozatáról elektronikus úton (mobiltelefonnal) másolatot készíthet, vagy térítés fejében kérheti annak fénymásolatát.

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit 2020. június 2-án 16 óráig adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő[1] .

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.


 

IV. FÜGGELÉK

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL[3]

 

VIZSGATÁRGY

írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati

Magyar nyelv és irodalom

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár

Matematika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő

Történelem

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár

a vizsgázó biztosítja: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz

Élő idegen nyelv

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése)

a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)

Biológia

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Emberismeret és etika

az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni

Ének-zene

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó.

Fizika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Földrajz

I. feladatlap: segédeszköz NEM használható;

II. feladatlap: a vizsgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó

Informatika

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda

a vizsgázó biztosítja: vonalzó

Kémia

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Mozgóképkultúra és médiaismeret

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: DVD-lejátszó és tv vagy kivetítő.

a gyakorlati vizsgát projektmunkával kell teljesíteni

Vizuális kultúra

nincs segédeszköz

 

 


 

V. FÜGGELÉK

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI FELADATAIRÓL[4]

 

Azok a vizsgatárgyak, amelyeknek csak szóbeli vagy szóbeli jellegű gyakorlati vizsgarésze van, nem szerepelnek a táblázatban. A táblázat a feladatsorok jellemzői mellett – ahol ez szükséges – a felügyelő tanárok kiemelt feladatait is tartalmazza.

 

VIZSGATÁRGY

írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati

Magyar nyelv és irodalom

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc

Kérjük, mindkét feladatlapban ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

Matematika

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc

A II. rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát.

Történelem

összefüggő feladatsor: 180 perc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése!

Élő idegen nyelv

négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel

III. (Hallott szöveg értése) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése

Biológia

összefüggő feladatsor: 120 perc

Emberismeret és etika

az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni

Ének-zene

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc

I. (Zenefelismerés) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése

Fizika

összefüggő feladatsor: 120 perc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

Földrajz

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc

Informatika

összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)

A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétéről és az általa végzett tevékenységről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat arra, hogy mentsék el a munkájukat.

A felügyelő tanárok teendőiről részletes útmutató készült, amely letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról

Kémia

összefüggő feladatsor: 120 perc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

Mozgóképkultúra és médiaismeret

összefüggő feladatsor: 180 perc

A feladatsor minden esetben tartalmaz egy DVD-re rögzített, néhány (kb. 5-15) perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. Az írásbeli vizsga során először a feladatlaphoz tartozó film- vagy műsorrészletet kell a vizsgázóknak megtekinteniük, majd a feladatlapok szétosztását követően a vizsgázók három percet kapnak a filmrészlettel kapcsolatos kérdések tanulmányozására. Ezt követően a vizsgázók másodszor is megnézik a részletet, majd megkezdik a munkát.

A részlet megtekintésére még egy alkalommal (a beadást megelőző utolsó fél óra kezdetén) harmadszor is

lehetőséget kell biztosítani a vizsgázóknak, amennyiben azt bárki közülük igényli.

projektmunka: 6 előre megadott projektfeladatból (3 db „A”, 3db „B” típusú) kettőt kell kidolgozni, típusonként egyet. Az elkészült projektmunkát a vizsgabizottságot működtető intézményben kell legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig beadni és azt a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként kell kezelni.

Vizuális kultúra

összefüggő feladatsor: 180 perc

 [1]
Forrás: 2. melléklet a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez

[2]Forrás: Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – Oktatási Hivatal

[3]Forrás: Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – Oktatási Hivatal

[4]Forrás: Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán – Oktatási Hivatal


elektronikus úton az intézmény hivatalos email-címére?